Các em cần nhớ rõ “muốn gi*u nhỏ phải tiết kiệm, gi*u lớn cần có mưu” . Mưu ở đây không phải l* mưu mô xảo quyệt m* l* mưu kế trong từ kế hoạch, lộ trình v* thời gian ho*n th*nh chỉ tiêu cho bản thân. Các em đã có ai 18 tuổi l*p kế hoạch cho sự nghiệp cuộc đời chưa. Xin thưa với các em l* rất *t!
Học nghề hay theo học đại học cũng l* 2 trong nhiều cách tạo dựng sự nghiệp v* l*m gi*u. Tuy nhiên, bằng con đường n*o đi chăng nữa các em cần nhớ rõ quyết tâm v* nghị lực của các em l* gì? Các em muốn có điều gì v* mục tiêu ra sao? Xin chưa b*n đến kết quả hay quá trình thực hiện m* tôi khuyên các em cần phải thực hiện từng bước triệt để v* ho*n th*nh trong cung đoạn kế hoạch. Tôi lấy giả s* các em tiết kiệm tiền ăn sáng trong 1 năm được khoảng 1tr800 ng*n (5 ng*n mỗi ng*y x 12 tháng). Trong 3 năm các em có 5,7 triệu đồng. Như v*y, với số tiền n*y các em đã l* người “gi*u nhỏ” hơn chúng bạn cùng trang lứa. Các em l*m thế n*o để nhân số tiền vốn có được n*y lên cao hơn nữa?
Nguồn: Tư duy học nghề – định hướng sự nghiệp cho tương lai | D*Y HỌC NGHỀ